Slide item 1

Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła

w Sędziszowie

Slide item 2

Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła

w Sędziszowie

Slide item 3

Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła

w Sędziszowie

BIERZMOWANIE

W naszej parafii do Sakramentu Bierzmowania przystępują uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej.

Bierzmowanie jest sakramentem, w którym otrzymujemy w szczególny sposób Dary Ducha Świętego.

  

Warunki, które musi spełnić kandydat do Sakramentu Bierzmowania?

 • w każdą niedzielę i wyznaczone święto uczestniczyć we Mszy św. wewnątrz kościoła;
 • w każdy I piątek miesiąca przystępować do Sakramentu Pokuty i uczestniczyć we Mszy św.;
 • sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej, starannie prowadzić zeszyt z religii;
 • zaliczyć w wyznaczonych terminach obowiązujący materiał, tj.: zadane modlitwy i pytania;
 • uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych, Roratach, Rekolekcjach Adwentowych i Wielkopostnych, nabożeństwach pasyjnych i nabożeństwach majowych;
 • odpowiednio zachowywać się w kościele i na katechezie;
 • w "przygotowaniu dalszym" do Sakramentu Bierzmowania uczestniczą także uczniowie klas VII Szkoły Podstawowej – zobowiązują się oni do uczestnictwa we Mszach św. w każdą niedzielę i wyznaczone święto oraz odprawiają dziewięć I piątków miesiąca.

 

Kto może zostać świadkiem przy Bierzmowaniu?
Świadkami przy Bierzmowaniu mogą być osoby, które przyjęły Sakrament Bierzmowania i są osobami praktykującymi. Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub niemający nic wspólnego z życiem Kościoła (niepraktykujący, albo praktykujący tylko „od święta").
Świadkowie spoza naszej parafii przedstawiają zaświadczenia swojego księdza proboszcza, iż mogą pełnić tę funkcję.

 

Wymagane dokumenty:
Dokumentem koniecznym do dopuszczenia do Sakramentu Bierzmowania jest skrócony akt chrztu (ewentualnie pamiątka chrztu).
W przypadku osób spoza parafii (według aktualnego miejsca zamieszkania – nie zameldowania), konieczna jest zgoda własnego proboszcza na udzielenie sakramentu poza parafią zamieszkania.

 

Bierzmowanie osób dorosłych:
Osoby, które nie przyjęły Sakramentu Bierzmowania w odpowiednim czasie, a chcą go uzupełnić, winny zgłosić się do Kancelarii Parafialnej i księdza proboszcza w celu ustalenia formy przygotowania. Po przygotowaniu można przystąpić do Bierzmowania z młodzieżą w parafii lub w Bazylice Katedralnej w Kielcach, gdzie Sakrament ten udzielany jest w wyznaczonych terminach kilka razy w roku.
Gdy młodzi ludzie zgłaszają się do kancelarii parafialnej, aby podjąć się funkcji rodziców chrzestnych, lub z zamiarem zawarcia małżeństwa, duszpasterz zawsze zapyta, czy są już bierzmowani. W razie stwierdzenia, że nie przyjęli tego Sakramentu należy zachęcić ich, aby jak najszybciej przyjęli Bierzmowanie.

 

Pytania dla kandydatów do Bierzmowania

            Oprócz poniższych pytań kandydat powinien znać na pamięć: Ojcze nas, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga, 10 Przykazań, Pod Twoją obronę, Anioł Pański, Tajemnice Różańca, Główne prawdy wiary, 7 sakramentów świętych,  Dary Ducha Świętego, 5 przykazań kościelnych, 7 grzechów głównych, 5 warunków sakramentu pokuty.

 

 1. Co to jest religia?

Ÿ  Religia jest to łączność człowieka z Bogiem.

 1. W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił?

Ÿ  To wszystko, co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie świętym i tradycji.

 1. Co to jest Pismo święte?

Ÿ  Pismo święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.

 1. Kto jest autorem Pisma świętego?

Ÿ  Pierworodnym autorem Pisma świętego jest Duch Święty, a drugorzędnym- ludzie przez Ducha Świętego natchnieni.

 1. Jak dzieli się i z ilu ksiąg składa się Pismo święte?

Ÿ  Pismo święte dzieli się na Stary Testament- 45 ksiąg

oraz Nowy Testament- 27 ksiąg, razem 72 księgi.

 1. Co jest przewodnią myślą Pisma świętego?

Ÿ  Przewodniczą myślą Pisma świętego jest miłość Boga do ludzi i Boży plan zbawienia ludzkości.

 1. Które ze wszystkich ksiąg Pisma świętego są najważniejsze?

Ÿ  Najważniejsze są cztery Ewangelie św., które opisują naukę i życie Pana Jezusa.

 1. Co to jest Ewangelia?

Ÿ  Ewangelię nazywamy też “Dobrą Nowiną”, ponieważ obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę zbawienie, godność dziecka Bożego. Sens życia.

 1. Kto napisał cztery Ewangelie?

Ÿ  Św. Mateusz, Św. Marek, Św. Łukasz, Św. Jan.

 1. Wymień księgi Pisma świętego Nowego Testamentu.

Ÿ  4 Ewangelie, Dzieje Apostolskie, św. Łukasza, 14 listów św. Pawła 7 listów innych Apostołów oraz Apokalipsa, czyli Objawienie się Jana.

 1. Co to jest Tradycja?

Ÿ  Tradycja, czyli Podanie Ustne jest to zbiór Objawionych Prawd Bożych, nieopisanych przez Apostołów, które Kościół katolicki przechowuje i do wierzenia podaje. (np. Wniebowzięcie NMP).

 1. Skąd wiemy, że Bóg istnieje?

O istnieniu Pana Boga wiemy:

Ÿ  z istnienia świata i wielkiego ładu na świecie,

Ÿ  z przekonania wszystkich ludów,

Ÿ  z własnego sumienia,

Ÿ  z Objawienia Bożego.

 1. Kto to jest Pan Bóg?

Ÿ  Pan Bóg jest duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. (To Pan, Król, Sędzia, ale także dobry i miłosierny Ojciec).

 1. Co to jest Trójca Święta?

Ÿ  Jednego Boga w Trzech osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty) nazywamy Trójcą Przenajświętszą.

 1. Jak nazywamy opiekę Bożą nad światem?

Ÿ  Opiekę nad światem nazywamy Opatrznością Bożą.

 1. Kto to są Aniołowie?

Ÿ  Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolą wolę, a nie mają ciała. Pan Bóg stworzył aniołów, aby Mu służyli, oznajmiali Jego wolę ludziom i opiekowali się nimi. Zbuntowanych aniołów nazywamy szatanami (demonami).

 1. Kto to jest człowiek?

Ÿ  Człowiek jest najdoskonalszym stworzenie Boga na ziemi. Jest to jedna całość ciała i duszy nieśmiertelnej.

 1. Co człowiek ma dzięki duszy?

Ÿ  Człowiek dzięki duszy ma rozum i dlatego myśli, tworzy oraz wolną wolę, dzięki której może wybierać między dobrem a złem.

 1. Na co Pan Bóg stworzył człowieka?

Ÿ  Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił, kochał i służył Mu, a przez to osiągną szczęście wieczne.

 1. Jakie dary od Boga otrzymali pierwsi rodzice Adam i Ewa?

Ÿ  Pierwsi rodzice otrzymali od Boga łaskę uświęcającą, udział w życiu samego Boga i dary pozanaturalne: bystry rozum, wolę skłonną do dobrego, nieśmiertelność.

 1. Przez co ludzie utracili dziecięctwo Boże i szczęście?

Ÿ  Dziecięctwo Boże i szczęście ludzie utracili przez nieposłuszeństwo względem Pana Boga, które nazywamy grzechem pierworodnym.

 1. Jak nazywamy inaczej grzech pierworodny?

Ÿ  Nazywamy go także grzechem dziedzicznym, bo przechodzi z rodziców na dzieci.

 1. Kto z ludzi jest wolny od grzechu pierworodnego?

Ÿ  Najświętsza Maria Panna, dlatego nazywamy Ją niepokalanie Poczętą.

 1. Co Pan Bóg uczynił, aby ludzie po grzechu pierworodnym mogli otrzymać łaskę i wieczne szczęście?

Ÿ  Pan Bóg ulitował się nad ludźmi i już pierwszym rodzicom obiecał, ze ześle Zbawiciela.

 1. W jaki sposób Pan Bóg przygotował ludzi na przyjście Zbawiciela?

Na przyjście Zbawiciela Pan Bóg przygotował ludzi:

Ÿ  Przez wybrany naród izraelski

Ÿ  Przez proroctwa mesjańskie

Ÿ  Przez figury mesjańskie

 1. Co to są proroctwa mesjańskie?

Ÿ  Proroctwa mesjańskie są to przepowiednie proroków Starego Testamentu o przyszłym Zbawicielu.

 1. Co to są figury mesjańskie?

Ÿ  Figury mesjańskie są to osoby, rzeczy lub zdarzenia ze Starego Testamentu, które mają pewne podobieństwo z życiem i czynami przyszłego Zbawiciela. (Np. Abraham ma poświęcić swojego syna Izaaka. Wąż miedziany ratuje od śmierci).

 1. Kto jest obiecanym Zbawicielem świata?

Ÿ  Obiecanym Zbawicielem świata jest Jezus Chrystus. Jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

 1. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest Bogiem?

O tym, że Pan Jezus jest Bogiem wiemy gdyż:

Ÿ  Powiedział o tym Pan Bóg,

Ÿ  Zaświadczyli to Apostołowie,

Ÿ  Wyznał to nie jednokrotnie sam Pan Jezus,

Ÿ  Swoje wyznanie potwierdził Pan Jezus cudami, zwłaszcza zmartwychwstaniem.

 1. Skąd wiemy, że Pan Jezus Jest prawdziwym człowiekiem?

O tym, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem mówią nam:

Ÿ  Ewangelia św., (bo narodził się z Matki, odczuwał głód, pragnienie, zmęczenie, cierpiał i umarł)

Ÿ  Historycy rzymscy i żydowscy (Tacyt, Pliniusz)

 1. Wymień najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa:

     Narodzenie w Betlejem

Ÿ  Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni 40-go dnia po narodzeniu,

Ÿ  Pokłon Trzech Mędrców ze Wschodu,

Ÿ  Ucieczka do Egiptu przed gniewem Heroda,

Ÿ  Pobyt w Nazarecie do 30-go roku życia,

Ÿ  3 lata publicznej działalności,

Ÿ  Powołanie 12 Apostołów,

Ÿ  Ustanowienie Kościoła Świętego,

Ÿ  Wybór św. Piotra na swego następcę,

Ÿ  Śmierć na krzyżu na Górze Kalwarii w Wielki Piątek o godz. 15.00,

Ÿ  Zmartwychwstanie trzeciego dnia po śmierci w Wielką Niedzielę,

Ÿ  Wniebowstąpienie 40-go dnia po zmartwychwstaniu z Góry Oliwnej.

 1. Co to jest cud?

Ÿ  Cud jest to najdziwniejsze dzieło widzialne, którego nie może dokonać żadne stworzenie, lecz tylko sam Bóg

 1. Wymień kilka cudów Pana Jezusa:

Ÿ  Przemienienie wody w wina w Kanie Galilejskiej,

Ÿ  Rozmnożenie chleba,

Ÿ  Uzdrowienie paralityka,

Ÿ  Wskrzeszenie Łazarza,

Ÿ  Zmartwychwstanie.

 1. Wymień kilka przypowieści Pana Jezusa:

Ÿ  O synu marnotrawnym,

Ÿ  O miłosiernym samarytaninie,

Ÿ  O dobrym pasterzu,

Ÿ  Robotnikach w winnicy,

Ÿ  O talentach,

Ÿ  O pszenicy i kąkolu.

 1. Jakie jest najważniejsze przykazanie Pana Jezusa?

Ÿ  Najważniejszym przykazaniem Pana Jezusa jest przykazanie miłości: “Będziesz miłował Pana Boga twego całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego jak siebie samego” Przykazanie to objawił Pan Bóg w Starym Testamencie.

 1. Co to jest Kościół katolicki?

Kościół katolicki jest to:

Ÿ  Zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez wyznanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów św.,

Ÿ  Lud Boży wybrany przez Boga, mający specjalne zadanie do spełnienia (uczuć o Bogu i być znakiem Boga),

Ÿ  Ciało Mistyczne Jezusa Chrystusa, czyli żywy organizm, którego głową jest Chrystus, członkiem ludzie ochrzczeni połączeni z nim życiem Bożym (łaską uświęcającą) wzajemnie odpowiedzialni za siebie,

Ÿ  Owczarnia Pana Jezusa i Rodzina Boża.

 1. Kto założył Kościół katolicki?

Ÿ  Kościół katolicki założył Pan Jezus- gromadząc wiernych (nowy Lud Boży), wybierając z nich 12 Apostołów i ustanawiając św. Piotra widzialną głową Kościoła.

 1. Kto obecnie jest Głową Kościoła?

Ÿ  Niewidzialną Głową Kościoła jest Pan Jezus. Widzialną Głową kościoła jest następca św. Piotra, czyli Papież w Rzymie, obecnie Papież Franciszek.

 1. Co jest celem i zadaniem Kościoła?

Ÿ  Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie zbawczej misji Chrystusa (budowanie królestwa Bożego na ziemi i prowadzenie wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem w wieczności).

 1. Jaką władzę dał Pan Jezus Kościołowi św.?

Pan Jezus dał Kościołowi św. Potrójną władzę: nauczycielską (głoszenie Ewangelii), kapłańską (sprawowanie sakramentów)  i pasterską (prowadzenie wszystkich ludzi do Boga).

 1. Jakie cechy posiada Kościół katolicki?

Ÿ  Kościół katolicki posiada następujące cechy: jest jeden, święty, katolicki, czyli powszechny i apostolski. Są to znaki prawdziwego Kościoła Chrystusowego.

 1. Po czym poznajemy, że Kościół jest jeden?

Kościół jest jeden, ponieważ:

Ÿ  Ma jednego najwyższego pasterza,

Ÿ  Głosi jedną i tę samą naukę,

Ÿ  Udziela wszędzie tych samych sakramentów świętych.

 1. Po czym poznajemy, że Kościół jest święty?

Kościół jest święty, ponieważ:

Ÿ  Głosi świętą naukę Jezusa Chrystusa,

Ÿ  Sprawuje Najświętszą Ofiarę Mszy świętej i udziela sakramentów świętych,

Ÿ  Wychował i wychowuje zastępy świętych.

 1. Po czym poznajemy, że Kościół jest powszechny?

Kościół jest powszechny, ponieważ;

Ÿ  Jest przeznaczony dla wszystkich ludzi,

Ÿ  Rozszerza się po całej ziemi,

Ÿ  Trwa nieprzerwanie od Pana Jezusa do końca świata.

 1. Po czym poznajemy, że Kościół jest apostolski?

Kościół jest apostolski, ponieważ:

Ÿ  Uczy tego samego, co apostołowie,

Ÿ  Udziela tych samych sakramentów, co oni,

Ÿ  Biskupi są prawowitymi następcami apostołów.

 1. Kim jest Duch Święty?

Ÿ  Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.

 1. Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów?

Ÿ  Duch Święty zstąpił na apostołów w postaci ognistych języków w dzień (Pięćdziesiątnicy), Zielonych Świąt, 10-go dnia po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.

 1. Kiedy Duch Święty zstępuje na nas?

Ÿ  Duch Święty zstępuje na nas już przy chrzcie św., a w szczególny sposób napełnia nas sobą w sakramencie bierzmowania.

 1. Co to jest diecezja?

Ÿ  Diecezja jest to część Kościoła, którą rządzi Biskup-Ordynariusz. Diecezja dzieli się na dekanaty, dekanaty na parafie. Kilka diecezji tworzy metropolię-kilka metropolii tworzy prowincję kościelną.

 1. Jak nazywa się nasza diecezja? Kto jest jej biskupem?

Ÿ  Nasza diecezja nazywa się Kielecka.

Ÿ  Biskupem Ordynariuszem jest bp Jan Piotrowski

 1. Do jakiego dekanatu należy nasza parafia? Kto jest jego dziekanem?

Ÿ  Nasza parafia należy do dekanatu Sędziszowskiego.

Ÿ  Dziekanem jest Ks. Edmund Nocoń (proboszcz z Krzcięcic).

 1. Co to jest Świętych obcowanie?

Ÿ  Świętych obcowanie jest to duchowa łączność między wiernymi na ziemi, duszami w czyśćcu i świętymi w niebie (Kościół pielgrzymujący, cierpiący, tryumfujący).

 1. Wymień kilku polskich świętych:

Ÿ  Św. Stanisław biskup i męczennik; św. Jan z Kęt kapłan; św. Jacek; św. Stanisław Kostka; św. Maksymilian Kolbe; św. Jadwiga Królowa; św. Brat Albert Chmielowski.

 1. Jakie są rzeczy ostateczne człowieka?

Ÿ  Ostatecznymi rzeczami człowieka są; śmierć, sąd, piekło, czyściec, niebo.

 1. Co to jest śmierć?

Ÿ  Śmierć jest to odłączenie się duszy od ciała człowieka. Patronem dobrej śmierci jest św. Józef. Dobra śmierć to śmierć w łasce uświęcającej.

 1. Jaki sąd czeka człowieka po śmierci?

Ÿ  Zaraz po śmierci-sąd szczegółowy, a po zmartwychwstaniu ciał-sąd ostateczny nad całą ludzkością.

 1. Co to jest czyściec?

Ÿ  Czyściec jest to stan kary doczesnej po śmierci (przejściowej - prędzej czy później się skończy i człowiek osiągnie niebo). Człowiek pokutuje za grzechy, które popełnił za życia a zostały one odpuszczone w sakramencie pokuty (spowiedzi).

 1. Co to jest niebo?

Ÿ  Niebo jest to miejsce, gdzie aniołowie i święci cieszą się wiecznym szczęściem. Po odbyciu kary czyśćcowej zostajemy przeniesieni do Nieba. 

 1. Co to jest piekło?

Ÿ  Piekło jest to stan wiecznej kary. Jeśli człowiek umiera mając na sumieniu grzech ciężki.

 1. Co to jest sumienie?

Ÿ  Sumienie jest to głos Boga w duszy człowieka, który mówi: „ to czyń, bo dobre; tamtego nie czyń, bo złe”.

 1. Czym jest grzech?

Grzech to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazana Bożego lub kościelnego. Grzech jest obrazą Pana Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy, raną zadaną Kościołowi i krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza. Grzech może być ciężki (śmiertelny) i lekki (powszedni).

 1. Na czym polega grzech ciężki?

Ÿ  Grzech ciężki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy ważnej. Świadomie, czyli z poznaniem złego i całkiem dobrowolnie (z własnej woli).

 1. Na czym polega grzech lekki?

Ÿ  Grzech lekki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy mniej ważnej, albo przekracza je w rzeczy ważnej lecz niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie.

 1. Jakie nieszczęścia sprowadza na człowieka grzech?

Ÿ  Grzech ciężki powoduje utratę łaski uświęcającej, sprowadza kary doczesne za życia, a po śmierci karę wieczną (piekło); grzech lekki nie powoduje utraty łaski uświęcającej lecz pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych, sprowadza kary na ziemi lub w czyśćcu, przygłusza głos sumienia.

 1. Co to są grzechy cudze?

Ÿ  Grzechy cudze popełniamy wtedy, gdy pomagamy bliźniemu do grzechu.

 1. Co to jest nałóg?

Ÿ  Nałóg jest to stała skłonność do popełniania tych samych grzechów.

 1. Co to jest cnota?

Ÿ  Cnota jest to stała skłonność do spełniania dobrych uczynków.

 1. Co to są cnoty Boskie?

Ÿ  Cnoty Boskie są to te cnoty, które odnoszą się do Boga (udoskonalają naszą więź z Bogiem). Są to: wiara, nadzieja, miłość.

 1. Co to jest modlitwa?

Ÿ  Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Panem Bogiem. Może ona być ustna, myślna, indywidualna lub liturgiczna.

 1. W jakim celu winniśmy się modlić?

Ÿ  W tym celu winniśmy się modlić, aby Pana Boga uwielbiać, aby Mu dziękować, aby Go przepraszać, aby Go prosić.

 1. Co Pan Bóg nakazuje w II Przykazaniu?

Ÿ  W II Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: czcić i z szacunkiem wymawiać Imię Boże.

 1. Co Pan Bóg nakazuje w III Przykazaniu?

Ÿ  W III Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: święcić dzień święty przez udział we Mszy św. I spoczynek świąteczny.

 1. Co Pan Bóg nakazuje w IV Przykazaniu?

Ÿ  W IV Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: szanować, miłować i słuchać swoich rodziców, przełożonych i starszych.

 1. Co Pan Bóg nakazuje w V Przykazaniu?

Ÿ  W V Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: dbać o życie i zdrowie duszy i ciała u siebie i u bliźnich.

 1. Co Pan Bóg nakazuje w VI i IX Przykazaniu?

Ÿ  W VI i IX Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: być czystym i wstydliwym w myślach, słowach i uczynkach.

 1. Co Pan Bóg nakazuje w VII i X Przykazaniu?

Ÿ  W VII i X Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: dobrze używać swojej własności, a cudzej nie ruszać.

 1. Co Pan Bóg nakazuje w VIII Przykazaniu?

Ÿ  W VIII Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: miłować prawdę i szanować dobrą sławę bliźniego.

 1. Wymień obowiązujące święta kościelne:

Ÿ  Boże Narodzenie (25 grudnia)

Ÿ  Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (Nowy Rok- 1 stycznia)

Ÿ  Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli- 6 stycznia)

Ÿ  Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)

Ÿ  Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia)

Ÿ  Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada)

 1. W jakim celu Kościół św. nakazuje post?

Ÿ  Abyśmy pokutowali za grzechy, abyśmy wyrabiali w sobie silną wolę.

 1. Co to jest łaska Boża?

Ÿ  Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia.

 1. Kto nam wysłużył łaskę Bożą?

Ÿ  Wszystkie łaski wysłużył nam Pan Jezus swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Otrzymujemy ją tylko przez Niego.

 1. Jakie są rodzaje łask Bożej?

Ÿ  Rozróżniamy: łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową.

 1. Co to jest łaska uświęcająca?

Ÿ  Łaska uświęcająca jest to dar od Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi (jest to życie Boże w nas).  Łaskę uświęcającą otrzymaliśmy na chrzcie świętym, a możemy ją utracić przez grzech ciężki. Utraconą łaskę uświęcającą możemy odzyskać przez spowiedź św. I żal doskonały. Łaskę uświęcającą pomnażamy w sobie prze przyjmowanie Sakramentów św. I spełnianie dobrych uczynków.

 1. Co to jest łaska uczynkowa?

Ÿ  Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełniania dobrych uczynków, potrzebnych do zbawienia. Łaska uczynkowa oświeca nasz rozum, umacnia naszą wolę w dobrym.

 1. Co to jest sakrament?

Ÿ  Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowieniem Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą (jest to nasze spotkanie z Chrystusem). Przez gesty i słowa Bóg daje nam swoje łaski. Np. chrzest - polanie wodą i słowa "Ja ciebie chrzczę..." uwalniają od grzechu pierworodnego i dają łaskę uświęcającą.

 1. Które Sakramenty przyjmujemy raz w życiu?

Ÿ  Raz w życiu można przyjąć chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo, bo wyciskają one na duszy niezatarty znak szczególnej przynależności do Jezusa Chrystusa.

 1. Co to jest Chrzest?

Ÿ  Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie Boże, czyni członkami Kościoła katolickiego- (pierwszy-, bo bez niego nie można przyjąć ważnie innych Sakramentów, najpotrzebniejszy, bo bez niego nie można się zbawić. Zobowiązuje on nas do stałego nawracania się, do walki z grzechem i pogłębienia wiary).

 1. Co to jest Bierzmowanie?

Ÿ  Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według jej żył.

 1. Jakie znasz inne nazwy Bierzmowania?

Ÿ  Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, bo udzielany jest temu, kto powinien sobie zdawać sprawę, co to znaczy być świadomym i wzorowym katolikiem. Sakrament Ducha Świętego, bo On w tym sakramencie zstępuje na nas i ubogaca nas swoimi darami.

 1. Co oznacza słowo ,,bierzmowanie”?

Ÿ  Słowo ,,bierzmowanie” pochodzi od staropolskiego słowa ,,bierzmo” była to belka umacniająca strop. Celem bierzmowania jest, bowiem umocnienie nas w wierze.

 1. Co to znaczy bronić swojej wiary?

Bronić swojej wiary to znaczy:

Ÿ  Umieć odpowiadać na stawiane zarzuty.

Ÿ  Być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć.

Ÿ  Nie dawać złym życiem powodu do ataku na wiarę.

 1. Co to znaczy żyć według wiary?

Żyć według wiary to znaczy:

Ÿ  Zachowywać, na co dzień wszystkie przykazania.

Ÿ  Spełniać solidarnie swoje obowiązki.

Ÿ  Żyć w zjednoczeniu z Bogiem, przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., pilną naukę religii, częstą spowiedź i Komunię św.

Ÿ  Wprowadzać w życie przykazania miłości Boga i bliźniego.

 1. Przez co mamy pogłębiać wiarę?

Ÿ  Przez modlitwę i czynny udział we Mszy świętej.

Ÿ  Częstą spowiedź i Komunię świętą.

Ÿ  Systematyczną katechizację.

Ÿ  Przez czytanie Pisma świętego i książek katolickich.

 1. Przez co człowiek może utracić wiarę?

Człowiek może utracić wiarę przez:

Ÿ  Zaniedbanie pogłębiania wiedzy religijnej (np. katechizacji)

Ÿ  Opuszczanie modlitwy, Mszy świętej.

Ÿ  Lekceważenie przykazań Bożych.

 1. Jak należy się przygotować do Sakramentu Bierzmowania?

Ÿ  Modlić się o dary Duch Świętego,

Ÿ  Poznać najwyższe prawdy wiary,

Ÿ  Wyrabiać w sobie pobożność, sumienność, pracowitość, silną wolę, życzliwość,

Ÿ      Wybrać sobie patrona,

Ÿ  Poprosić świadka do Bierzmowania,

Ÿ  Oczyścić duszę z grzechów.

 1. Kto udziela Sakramentu Bierzmowania?

Ÿ  Sakramentu Bierzmowania udziela Biskup, a w nagłych nadzwyczajnych okolicznościach każdy upoważniony kapłan.

 1. Co to jest Krzyżmo święte?

Ÿ  Krzyżom święte jest to mieszania oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez Ks. Biskupa w Katedrze (oliwa daje sprężystość, balsam goi i konwersuje).

 1. Co to jest Najświętszy Sakrament?

Ÿ  Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

 1. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?

Ÿ  Najświętszy Sakrament udzielił Pan Jezus w czasie Ostatnie Wieczerzy w Wielki Czwartek słowami:,,Bierzcie i jedzcie, to jest bowiem Ciało moje-to jest bowiem kielich Krwi mojej”.

 1. W jakim celu ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?

Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament, aby:

Ÿ  Za nas się ofiarować we Mszy świętej,

Ÿ  W Komunii świętej być naszym pokarmem,

Ÿ  Stale przebywać wśród nas.

 1. Co to jest Msza święta?
 • Msza święta jest ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swemu Ojcu Niebieskiemu pod postaciami chleba i wina (jest to uobecnienie ofiary krzyżowej Pana Jezusa).
 1. Pod jakimi warunkami możemy często przyjmować Komunię świętą?

Komunię św., możemy często przyjmować, gdy:

Ÿ  a) mamy łaskę uświęcającą,

Ÿ  b) mamy czystą intencję (chcę zjednoczenia się z Panem Jezusem),

Ÿ  c) zachowywać post eucharystyczny 1 godzinę.

 1. Jakie są skutki dobrze przyjętej Komunii świętej?

Ÿ  a) pomnaża łaskę uświęcającą, b) gładzi grzech lekkie, c) pomaga walczyć z grzechami i jest zadatkiem zmartwychwstania.

 1. Co to jest Sakrament Pokuty?

Ÿ  Sakrament Pokuty, czyli Pojednania jest to Sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa odpuszcza nam grzechy po Chrzcie św., popełnione i daje pomoc, aby stawać się lepszym człowiekiem.

 1. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus Sakrament Pokuty?

Ÿ  Pan Jezu ustanowił Sakrament Pokuty w dniu swego zmartwychwstania mówiąc o Apostołów:,,Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, będą odpuszczone, a którym zatrzymacie będą zatrzymane.

 1. Komu przekazał Pan Jezus władzę odpuszczania grzechów?

Ÿ  Władzę odpuszczania grzechów Pan Jezus przekazał Apostołom, biskupom i kapłanom.

 1. Pięć warunków Sakramentu Pokuty:

Ÿ  Rachunek sumienia.

Ÿ  Żal za grzechy.

Ÿ  Mocne postanowienie poprawy.

Ÿ  Spowiedź szczera.

Ÿ  Zadośćuczynienie.

 1. Co to jest rachunek sumienia?

Ÿ  Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie grzechów od ostatniej dobrej spowiedzi.

 1. Co to jest żal za grzechy?

Ÿ  Żal za grzechy jest to boleść duszy z powodu, że obraziliśmy dobrego Boa, przepraszanie Go i wewnętrzne nawrócenie.

 1. Co to jest mocne postanowieni poprawy?

Ÿ  Mocne postanowienie poprawy jest to szczera wola unikania grzechów. Znalezienie sposobu aby ich unikać.

 1. Co to jest spowiedź?

Ÿ  Spowiedź jest to wyznanie grzechów przed kapłanem, aby otrzymać rozgrzeszenie.

 1. Co to jest zadośćuczynienie?

Ÿ  Zadośćuczynienie jest to odprawienie pokuty zadanej przez kapłana i naprawa krzywd wyrządzonych innym.

 1. Kiedy żal za grzechy jest doskonały, a kiedy niedoskonały?

Ÿ  Doskonały żal za grzechy jest wtedy, gdy żałujemy z miłości do Boga. On gładzi grzechy, gdy człowiek pragnie spowiedzi, a nie ma do niej okazji. Żal niedoskonały płynie z obawy przed karą Bożą.

 1. Co to jest odpust?

Ÿ  Odpust jest to częściowe lub zupełnie darowanie kary doczesne za grzechy już odpuszczone. Im więcej odpustów przyjmiemy tym krótsza kara czyśćcowa.

 1. Co to jest Namaszczenie Chorych?

Ÿ  Namaszczenie chorych jest to Sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski dla duszy, ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia.

 1. Co to jest Kapłaństwo?

Ÿ  Kapłaństwo jest to Sakrament, który daje władzę głoszenia słowa Bożego, składania ofiary Mszy św., i udzielania sakramentów świętych oraz łaskę do godnego ich wykonywania.

 1. Co to jest Sakrament Małżeństwa?

Ÿ  Sakrament Małżeństwa jest to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych.

 1. Jakie są cechy małżeństwa chrześcijańskiego?

Ÿ  Jest ono jedno, to znaczy jeden mężczyzna z jedną kobietą, nierozerwalne-to znaczy: aż do śmierci.

 1. Co to są Sakramentalia?

Ÿ  Sakramentalia są to rzeczy poświęcone oraz poświęcenia i błogosławieństwa, które ustanowił Kościół święty dla dobra duszy i ciała.

 1. Co to jest Sobór Powszechny?

Ÿ  Sobór Powszechny jest to zebranie biskupów z całego świata pod przewodnictwem papieża w celu omówienia najważniejszych spraw całego Kościoła.

 1. Kiedy był ostatni Sobór Powszechny i jaki był jego cel?

Ÿ  Ostatni Sobór Powszechny odbył się w latach 1962-1965, był to Sobór Watykański II. Celem jego była odnowa Kościoła.

 1. Co to jest Synod diecezjalny?

Ÿ  Synod diecezjalny jest zabraniem przedstawicieli duchowieństwa i świeckich kapłanów całej diecezji pod przewodnictwem Biskupa ordynariusza w celu omówienia ważnych spraw diecezji.

 1. Kto jako pierwszy Polak został wybrany Papieżem i kiedy?

Ÿ  Dnia 16 października 1978r. Został wybrany Papieżem pierwszy Polak-Biskup Krakowski Kardynał Karol Wojtyła. Obrał imię Jan Paweł II.